ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์\r\n\r\nเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)\r\nการดูแลพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ( ฉบับที่ ๓ )\r\n\r\nทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป