วันที่ 29 สิงหาคม 2566
ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน   สิงหาคม   2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ 
และภาคเอกชน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU