วันที่ 21 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University) ปีการศึกษา 2566 โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในใครนี้ การปฐมนิเทศครั้งนี้ได้มีการแนะนำอาจารย์ผู้สอนและแนะนำมหาวิทยาลัยรวมถึงการใช้บริการต่างๆสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อีกด้วย 
ภาพ/ข่าว PR URU