เมื่อวันที่ 18 สิ่งหาคม 2566 ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Miss Chen Jingyi ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University) ซึ่งควบคุมดูแลมาส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 11 คน  ภายใต้โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan Minzu University)  เป็นระยะเวลา 10 เดือน 
ภาพ/ข่าว วนช.