วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4  อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์