วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566

คลินิกเทคโนโลยี มรอ. เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 โครงการ

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าโครงการ ตัวแทนกลุ่ม ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรผู้รับคำปรึกษา

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการจาก สป.อว. เป็นผู้ตรวจติดตามและประเมินโครงการฯ ในการนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางผู้รับผิดชอบโครงการ? เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์?ต่อไป
.
.
.
ภาพ/ข่าว : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์