วันที่ 16 สิงหาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ - กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธาน ทปอ.ภูมิภาคเหนือเป็นประธานที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือจะดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกัน 2 ประเด็นหลัก คือ  
1.การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา การพัฒนาทีมสนับสนุน (Coach &Coaching) ในการเรียบเรียงผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบพุ่งเป้า ที่จะขอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยละ 3 - 5 คน เพื่อจะสนับสนุนให้ขอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมภายในปีงบประมาณ 2567 นี้ต่อไป
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า และการศึกษาตลอดชีวิต ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้มีการลงนาม MOU ที่สามารถเรียนข้ามมหาวิทยาลัยทั้ง 8 มหาวิทยาลัย และนำมาเทียบโอนกันได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน และจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาแพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบมหาวิทยาลัยละ 5 รายวิชา รวมถึงรูปแบบการลงทะเบียน การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการเก็บสะสมไว้ในระบบคลังหน่วยกิต และการเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัย    ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ 
ภาพ/ข่าว PR URU