มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566  โดยมี ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.ดร.เสรี แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

ทั้งนี้การจัดงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” และ หัวข้อย่อย “เรียน - เล่น - งาน - อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีกิจกรรมการแข่งขัน การประกวด และสาธิต แจกของรางวัล และให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่

PR.URU