วันที่ 7 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เข้าร่วมงานวันรพีและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดี  พร้อมคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรงานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  เข้าร่วมวันรพี ประจำปี 2566 และวางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ณ  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ได้เทิดทูนพระองค์ว่าเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และได้ร่วมกันกำหนดให้วันนี้เป็น “วันรพี” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ ด้วยคุณาณุปการอันล้นพ้นเนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เมื่อปี 2497 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พร้อมทั้งมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปี
ภาพ/ข่าว งานนิติการ