ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-10 เมษายน 2560