URU NEWS
11 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมขบวนงานอัฐมีบูชา ประจำปี 2566 ของวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง นำโดย อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมขบวนงานอัฐมีบูชา 

อีกทั้งอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ ร่วมจัดรูปขบวน โดยมีขบวนเครื่องนมัสการพระบรมธาตุ ขบวนเทิดพระเกียรติ และขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุ โดยเริ่มขบวนจากวัดทองเหลือ มายังวีดพระบรมธาตุ(ทุ่งยั้ง) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

ข่าว/PR.URU
ภาพ/กองพัฒนานักศึกษา