วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัด การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคเรียน 2566  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด์ (ลำรางทุ่งกะโล่)  โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม และมีการมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่บุคลากร สายวิชาการและสายสนับนุน ในการเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน  ภาพ/ข่าว PR URU