??30 พฤษภาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพระนคร 
โดยมี ผศ.ดร. พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.อนันตกุล อินทรผดุง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารจัดการ โครงสร้างศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ. เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต่อไป
ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
??ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ.