วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานจัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้อง FMS 102 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดย อาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรแต่ละคณะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เป็นแนวทางปรับปรุงความเสี่ยงด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นและเพื่อช่วยลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อมหาวิทยาลัยทั้งทางด้าน กลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ตามนโยบายการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการยกระดับคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้วยระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWE)
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี และอาจารย์สารัลย์
กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน เป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว PR URU