มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรม โดยมีอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น พร้อมคณะ  เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะเข้าร่วมจำนวน 120 คน  ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 66 ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์