วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
งานวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  Ms. Bae Woisun อาสาสมัครชาวเกาหลีจากมูลนิธิเกาหลี (The Korea Foundation (KF) เข้าพบ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยภรณ์ อธิการบดี เพื่ออำลาและเดินทางกลับประเทศ โดยอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ Ms. Bae Woisun ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาเกาหลีและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับอาสาสมัครชาวเกาหลี 
ภาพ/ข่าว งานวิเทศสัมพันธ์ มรอ.