มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ และกล่าวตอนรับโดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ. โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3 และ พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31 ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะและเทคนิคการสอน นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข่าร่วม 7 แห่ง รวม 66 คน
ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์