วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยภรณ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม และอาจารย์ณัฐพัชร์  มหายศนันท์ กรรมการนวัตกรรม ศิลปและวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประกอบด้วย การประชุม และ เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์  ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการ สมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี