"การยกระดับคุณค่าพืชอัตลักษณ์ด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร"

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานทางวิชาการร่วมกันของมหาวิทยาลัยและ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี และคุณกุลพิพิทย์  จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงาน มกอช.ในการพูดคุย

ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี ผศ.ดร.พจนีย์ แสงมณี ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ดุษฎี บุญธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออกแบบการทำงานร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าของพืชอัตลักษณ์มูลค่าสูง เช่น ลางสาด มะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญเบื้องต้นที่ได้ขากการพูดคุยคือ การทำงานร่วมกันในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร และการยกระดับสินค้า GI มะม่วงหิมพานต์ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐาน ฯลฯ 

จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ต้นแบบของมหาวิทยาลัย ณ อำเภอทองแสนขัน ในการจัดการแปลงปลูกมะม่วงหิมพานต์ ที่สามารถยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าสูงกว่าเดิมถึง 5 เท่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ที่สอดคล้องกับหลักการ 3 S ในการพัฒนาของ มกอช. คือ Safety-Security-Sustainable