วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
อ.ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ปีงบประมาณ 2565  โดย สป.อว. ได้จัดเวที Kick off เวทีที่2 ในการประชุมอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนสู่การพัฒนา ด้วยรูปแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) ณ จุดผ่านแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์’
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายกลุ่ม
* นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุม
* นายพยงค์ ยาเภา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , กลุ่ม Mr.Phudoo
* รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , กลุ่ม Mr.Phudoo
* นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ , กลุ่ม Mr.Phudoo
* นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ , กลุ่ม Mr.Phudoo
* นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
* นายสุฑล ดวงตาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น
* นส.ชนัญญา ใหญ่พงษ์ ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
* Mr.Keophouthone Hathalong Deputy of Research Management and Journal Promotion, RASO, NUOL (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)
* รองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
* พันตำรวจโทประหยัชว์ นามสุข สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธร อำเภอน้ำปาด
* พันตำรวจโทมนัส เมืองแมะ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธร อำเภอบ้านโคก
* ดาบตำรวจปรากาย ศรีบัวรินทร์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317
* นายมหพร เขียวคำ ผู้ใหญ่บ้านม่วงเจ็ดต้นหมู่ที่ 7
* นายจักรพันธ์ จันทร์คำ ผู้ใหญ่บ้านม่วงเจ็ดต้นหมู่ที่ 2
* ร้อยตำรวจเอกสุระชัย กุลยะ ผู้ประกอบการตามแนวเส้นทางเขตเศรษฐกิจชายแดนภูดู่
* ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ นักวิจัย , ผู้ดำเนินการประชุมอภิปรายกลุ่ม

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์