วันที่ 24 มีนาคม 2566
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิศวกรสังคมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รวมถึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประชาสัมพันธ์โครงการวิศวกรสังคม อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 6 คณะ 2 วิทยาลัย การจัดกิจกรรม 
ภาพ/ข่าว PR URU