หลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการแสดงรำเดียวรำคู่มาตรฐานทางด้านนาฎศิลป์ไทย โดยมี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านนาฎศิลป์ไทยให้แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา และเกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของจารีตทางนาฎศิลป์ไทยมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้อง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ ดร. ชวลิต สุนทรานนท์ และอาจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ ปันดอนตอง เป็นผู้ให้คะแนนและข้อเสนอแนะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PR.URU