วันที่ 22 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ณ เขื่อนสิริกิติ์การจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับกิจกรรมสภากาแฟมีกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยความร่วมมือจากส่วนราชการผู้แทนกระทรวงต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ยังร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” เป็นกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจ ซึ่งเด็กต้องการกิจกรรมสร้างรายได้สร้างทักษะอาชีพและกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับกิจกรรมประจำปี 2566 และจากการสำรวจพบเด็กมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากอีกด้วย 
ภาพ/ข่าว PR URU