วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้กำหนดจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ 
มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน (ออนไลน์โปรแกรม Zoom จำนวน 500 คน และ on site จำนวน 1,000 คน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ท่านรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในวันนี้