14 มีนาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 30 หน่วยงาน จำนวน 78 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ
PR.URU