วันที่ 14 มีนาคม 2566 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมงานสาธิตที่รัก ภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้านชมพู-ขาว สาธิตที่รัก ครั้งที่ 36” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์ ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมความสามารถในด้านการแสดงออก เป็นการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU