วันที่ 3 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์