วันที่ 3 มีนาคม 2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2566 ณ ห้องประชุม FMS101 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้ง เป็นการส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ดีเด่น ที่จะเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนแก่บุคลากรโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป 
ภาพ/ข่าว PR URU