วันที่ 2 มีนาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
พร้อมด้วย นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่อง รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 8 ทุน เข้าพบ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ เพื่อรับโอวาทจากนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับโอวาทจากนายกสภา มรอ. ในด้านการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย มีจำนวนทั้งหมด 8 ทุนๆ ละ 12,500 บาท ได้แก่ 
1. นายเอกพงษ์ วาทิกทินกร สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2. นายสมเกียรติ  สร้อยสุวรรณ์ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
3. นางสาวพลอยชมพู  สร้อยสุวรรณ์ สาขาภาษาอังกฤษ คณครุศาสตร์
4. นายธีรภัทร  ดอยแก้วขาว สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวกรรณิการ์  ไชยคำ สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
6. นายณัฐพงษ์  เต็มบาง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นางสาวสิริยากร  กิ่งแก้ว  สาขาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมโชติ  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ/ข่าว PR URU