วันที่ 1 มีนาคม 2566
 นางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สามารถวางแผนการดำเนินงานและรู้จักการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันได้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นำไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม    ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมกว่า 100 คน  และในช่วงเช้าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ ได้มีการปล่อยปลา ต่อด้วยกิจกรรม "ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" จำนวน 30,000 ตัว และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 2,000 ฝาย ณ บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา มรอ.