วันที่ 1 มีนาคม 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินสถาบันจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ณ ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลและแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งและการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว และ ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
ภาพ/ข่าว PR URU