วันที่ 23 มกราคม 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ โครงการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ด้านการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ์ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นผู้ลงนาม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) และพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=598367668769354&set=a.598359755436812