ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกันสุขภาพกลุ่มสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจําปี พ.ศ. 2566