วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ณ ห้อง FMF 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.สุภาวสิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดย นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ซึ่งการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษาให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ร่วมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละเขตสุขภาพ
อีกทั้งยังให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้รับการส่งเสริมป้องกันด้าน สุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต การลงนามครั้งนี้มีผู้ร่วมลงนางได้แก่  รศ.ดร.สุภาวสิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นายแพทย์อิ้ดยังวัน ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์ภานุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  และ นพ.อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU
https://www.facebook.com/photo/?fbid=551613706778084&set=a.551615836777871