15 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ในการสนองพระราชดำริ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรจาก อพ.สธ. สำนักพระราชวัง วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง รวมจำนวน 65 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
PR.URU
https://www.facebook.com/photo/?fbid=551608983445223&set=a.551610400111748