{URU Recent News}
11 พฤศจิกายน 2565 

อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม "Uttaradit Go Green" โครงการเครือข่าย โคก หนอง นา อุตรดิตถ์ จิตอาสา สานพลังความต่อเนื่องปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวันทนา  พ่วงบางโพ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้องพี่ปลูกผัก” โดยร่วมกันปลูก  ผักสลัด  ผักชี โหรพา และพืชสมุนไพร อื่นๆ ในพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  Uttaradit Go Green เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหารเพื่อสานพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา สู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดทักษะวิถีชีวิตเยาวชนไทย สร้างอาหารเป็น เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ รอดพ้นจากวิกฤตสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 

ภาพ/ข่าว คณะเกษตรศาสตร์ มรอ.

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=549221257017329&id=100057883770391&set=a.549223623683759