วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยสาขาวิชาฯ นำเสนอผลงานชุดการแสดงสร้างสรรค์ "ลีลาเซิ้งบอกไฟ" ได้รับคำชมเชยอย่างยิ่งจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน กิจกรรมดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภาพ/ข่าว สาขาวิชานาฏศิลป์
https://www.facebook.com/photo/?fbid=548843693721752&set=pcb.548843800388408