วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕	และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕วันที่ 23 ตุลาคม 2565  โดยรับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี   มอบรางวัล ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ต่อไปและภายในกิจกรรมมีการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ”โดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ หัวข้อ “กระบวนการระหว่าง – กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน  สำหรับโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นผลงานประเภท Oral presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาตร์และการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 6 ผลงาน นำเสนอผลงานโดย นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕มีนักศึกษาออกปฏิบัติงาน ๑๔๗ สถานประกอบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน จากคณะและวิทยาลัย ดังนี้
	1. คณะเกษตรศาสตร์				17  	คน
	2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        143	คน
	3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 			14	คน
	4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		28	คน
	5. คณะวิทยาการจัดการ				30	คน
	6. วิทยาลัยนานาชาติ				16	คน
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=541509497788505&set=a.541510894455032