วันที่ 21 ตุลาคม 2565 
ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี  ร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก  ซึ่งหารมอบทุนในครั้งนี้  แบ่งเป็นการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ รวม 2,410 ทุน เป็นจำนวนเงิน 15,6 15,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวม 66 ทุนเป็นจำนวนเงิน 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเลือกสถาบันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ยังมีสถาบันจากจังหวัด น่าน แพร่พิษณุโลก และสุโขทัย รวม 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=534130591859729&set=a.534131131859675