วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการตลาดดิจิทัล” รุ่นที่ 1 จึงมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ (Product & Service)  ด้านการตลาด (Marketing)  ด้านสื่อออนไลน์(Media) ตลอดจนแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Transformation ได้จัดกิจกรรม “กระตุ้น Brand ตื่นตัว Trend โลกในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในการจัดทำปัญหาพิเศษของผู้เรียนในหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ โดยรองอธิการดี ดร.รดี ธนารักษ์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ ดร. กันต์ อินทุวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำโดยอาจารย์อุสุมา พันไพศาล อาจารย์เรือนขวัญ รุ่งเริงใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร  สกุลพันธ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ   ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้