ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจาปีการศึกษา 2560 2562