ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ประเภทร้านกาแฟ)
ณ ลำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์