วันที่ 19-24 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ. ร่วมสนองพระราชดำริ จัดบูธนิทรรศการ และรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ/ข่าว ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรอ 
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6141383285890089/6141382252556859