วันที่ 19 กันยายน 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด( มหาชน )
สาขาอุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ อาคาร ICIT ชั้น4 ซึ่งมี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี และ คุณปัณณวิชย์ ปฐมวัฒนานุรักษ์ ผู้จัดการเขต เป็นผู้ลงนาม และได้รับเกียรติจาก นายพยงค์  ยาเภา รองผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์เป็นสักขีพยาน การลงนามในครั้งนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด( มหาชน ) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการต่างๆที่ช่วยพัฒนาทักษะ พร้อมส่งมอบองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างโอกาสในการทำงานให้กับเยาวชนต่อไป 
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6140895599272191/6140891945939223