วันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ Financial Literacy for Young Starter : การบริหารเงินสำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการทำแผนการเงินอย่างง่ายด้วยตนเอง พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการหนี้สินและทรัพย์สิน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการเงินของบุคลากรในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการบริหารเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องพิชัยราชภัฏ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์