วันที่ 9 กันยายน 2565 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “บริการด้วยหัวใจและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และให้โอวาทผู้เข้าอบรม โดยมีคุณวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิทยากรและคุณวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้น ณ ห้องพิชัยราชภัฏ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์