วันที่ 7 กันยายน 2565 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการโครงการอบรมเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิกรบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทราบแนวทางและสามารถกำหนดเป้าหมายการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีการเตรียมความพร้อมในการสั่งสมประสบการณ์และผลงานเพื่อให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในการสั่งสมประสบการณ์ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และได้รับเกียรติจาก คุณบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร  โดยจัดขึ้น ณ ห้องพิชัยราชภัฏ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์