ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง พิชัยสงคราม