วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
ศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ งานจัดหารายได้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้หัวข้อ :: การผลิตสื่อให้โดนใจในงานสื่อสารองค์กร ยุค Digital โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุญ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบรรยายในหัวข้อ “Story Telling ให้โดนใจ ในงานสื่อสารองค์กร” และ คุณธัญวรรณ  จิระโร  นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์  บรรยายในหัวข้อ การเขียนข่าวแบบมืออาชีพ ในช่วงบ่าย Work shop ผลิตสื่อ Info & Presentation  อย่างง่าย ด้วยโปแกรมสำเร็จรูป เพื่อการสื่อสารในยุค Digital โดยทีมวิทยากรจากศูนย์สื่อสารองค์กร และ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมถึงสามารถสร้างการออกแบบสื่อยุค Digital ได้ด้วยการใช้ Canva  ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ 
ภาพ/ข่าว PR URU 
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/pcb.6086097211418697/6086092691419149