วันที่ 28 สิงหาคม 2565 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพแก่ศิษ์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หัวข้อ “การจัดดอกไม้ในงานพิธีกรรมและศาสนพิธี ศิลปะการผูกผ้าและจับจีบผ้า” ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรัศมิ์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากการจับจีบผ้า และการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนําความรู้จากการอบรมไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การทํางานของตนเอง หรือนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รวมประมาณ 100 คน
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา

https://m.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/a.6078057528889332/6078062432222175/?type=3&mibextid=Yqgepj